Ethiek

Engagementen t.o.v. de onderneming

Engagementen t.o.v. de onderneming


1. PROFESSIONELE BEHANDELING VAN DE JOBAANBIEDING
 

 1. Het bureau sluit een professionele relatie met de klant en bestudeert samen met de klant de behoeften. Vervolgens spreken partijen een manier af waarop het bureau vertrouwd kan geraken met de organisatie, om zijn opdracht zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.
 2. Het bureau weigert elke opdracht die niet binnen zijn vakgebied of bekwaamheidsniveau valt, of die zijn materiële beperkingen te boven gaat.
 3. Het bureau vertegenwoordigt op een professionele manier zijn klant t.o.v. de kandidaten. Hij verstrekt volledig waarheidsgetrouwe informatie over de onderneming en de betrekking, en informeert de kandidaten over het gevolg dat aan hun kandidatuur wordt gegeven.
 4. Het bureau garandeert een wettige professionele consultancydienst en houdt er een respectvolle, onpartijdige en niet-discriminerende houding op na. Dit geldt ook voor de evaluatie van door de klant zelf voorgedragen kandidaten.
 5. De klant kan met het bureau overeenkomen dat de aangeworven kandidaat ook na de aanwerving door het bureau wordt gevolgd.
   

2. BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS BIJ DE KLANT
 

 1. Het bureau verbindt zich ertoe, de via zijn bemiddeling aangeworven kandidaten niet te benaderen voor rekening van andere klanten.
 2. Het bureau zal geen werknemers van een klant benaderen voor een functie in een andere onderneming, tenzij de werknemer zelf heeft aangegeven van job te willen veranderen. Deze regel zal gelden voor een periode en een domein die met de klant moeten worden overeengekomen.
   

3. BEROEPSGEHEIM EN DISCRETIE
 

 1. Alle personeelsleden van het bureau zullen er zich van onthouden vertrouwelijke elementen vrij te geven, die hen in het kader van de uitoefening van hun functie ter kennis zijn gebracht.
 2. Het bureau zal erover waken dat door alle betroffen partijen absolute discretie wordt gegarandeerd t.o.v. geïnteresseerde personen en kandidaten. Bekendmaken van persoonsgegevens in een ander kader dan dat van een opdracht is verboden. De bureaus moeten de wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht nemen.
 3. Het bureau zal blijk geven van discretie en omzichtigheid bij het benaderen van kandidaten in de uitoefening van hun beroepsactiviteit.
   

4. TERMIJNEN
 

 1. Het bureau verbindt zich ertoe de rekruteringsopdracht binnen een redelijke termijn uit te voeren.
 2. De samenwerkingsovereenkomst tussen de klant en het bureau bevat concrete akkoorden omtrent het tijdsschema van elke fase van het selectieproces.

   

5. BEVESTIGING VAN DE OPDRACHT

 

 1. De overeenkomsten tussen de klant en het bureau worden in een schriftelijk contract vastgelegd.
 2. De bevestiging van de opdracht zal o.m. het volgende bevatten: een beschrijving van de aard van de opdracht en de te volgen werkmethode, kosten, betaalmiddelen, tijdsplanning en de naam van de consulent die het project leidt.

   

6. VERGOEDING
 

 1. De vergoeding moet duidelijk door partijen zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd. Ze moet een volledig beeld geven van de kwantiteit en kwaliteit van de uit te voeren prestaties en moet het bureau de mogelijkheid geven al zijn verplichtingen op vlak van professionalisme, kwaliteit en deontologie na te komen.
 2. In het kader van de opdracht mag een bureau geen enkele bezoldiging onder welke vorm dan ook aanvaarden of eisen, van een andere persoon dan de klant. Het bureau zal onder geen beding een betaling aanvaarden van een persoon, die wil dat voor hem een betrekking wordt gezocht.