Ethiek

Engagementen t.o.v. de kandidaat

 1. De potentiële kandidaten ontvangen de meest volledige en meest objectief mogelijke informatie over de functie en het gezochte profiel, om te kunnen beslissen of ze al dan niet in de selectieprocedure stappen.
   
 2. Tijdens de procedure heeft de kandidaat recht op alle nuttige informatie over de organisatie, de inhoud van de functie, de eventuele arbeidsvoorwaarden en de volgende stappen van de procedure.
   
 3. De kandidaat wordt op de hoogte gebracht van de evolutie van de procedure en van de beslissing die over zijn/haar persoon wordt genomen. Hij/zij krijgt de naam en de gegevens van de consulent die zijn of haar kandidatuur behandelt.
   
 4. Tijdens de volledige procedure moet de kandidaat met het nodige respect worden behandeld.
   
 5. De kandidaat heeft op verzoek recht op inzage in zijn dossier en op het advies dat het bureau heeft uitgebracht. De kandidaat mag een kopij van zijn dossier vragen.
   
 6. Er mag geen enkele referentie worden gevraagd zonder schriftelijke toestemming van de kandidaat. De expliciete vermelding op het CV van personen die referenties kunnen geven, geldt als impliciete toestemming.
   
 7. Het bureau respecteert de persoonlijke levenssfeer van de werknemers en de daarmee verbonden gegevens. Hij verbindt zich ertoe dat soort gegevens enkel te vragen en te gebruiken in het kader van een professionele interventie en met de toestemming van de kandidaat. Hij past in dit verband de bepalingen toe van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bepalingen betreffende de aangifteplicht, het recht op raadpleging, verbetering en intrekking) in het belang van de werknemer en van de gegevens die onder de persoonlijke levenssfeer vallen.
   
 8. De gestelde vragen en voorgestelde tests worden gekozen in functie van de relevantie ervan t.o.v. de betroffen opdracht.
   
 9. De medewerkers van het bureau zullen steeds blijk geven van onpartijdigheid en zich respectvol, onpartijdig en niet-discriminerend (op vlak van geslacht, handicap, ras, leeftijd,….) gedragen. Ze zullen zich enkel laten leiden door hun professionalisme en door hun streven om de klant, de medewerkers en de kandidaten tevreden te stellen.
   
 10. De kandidaat kan in geen geval kosten worden aangerekend. De kosten die de kandidaat maakt voor verplaatsingen of het verkrijgen van documenten of informatie, zijn niet voor rekening van het bureau, tenzij andersluidende overeenkomst met de klant.